Love Podcast #04: Yêu đương hẹn hò cùng tài chính (ai trả tiền những lúc hẹn hò)

‘Chia’ tình phí sao cho vừa lòng: 1 người trả cũng kỳ, chia đôi thì bảo tính toán! Chuyện tình phí 28 năm cùng chồng và một số đúc kết của Mina cho vấn đề này nhé.

 LOVE PODCAST #04: Yêu đương hẹn hò cùng tài chính (ai trả tiền những lúc hẹn hò)

– Money With Mina team